งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน

งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน กิจกรรม Best Practice การลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ ...สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว