การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

การประชุมเครือข่ายวิชาการพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านพลังงานกว่า 15 สถาบัน กำหนดให้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี 13th Conference on Energy Network of thailand "Sustainable Energy Development for Community and Innovation"
ซึ่งจัดในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560