ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์)

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความประสงค์ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2558 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์) เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2558 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์) เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2558 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์) ดังนี้

ดาวน์โหลด