TSUS GROUP คือองค์กรผู้ชำนาญการทางด้านวิศวกรรมมาตลอด 10 ปี

เริ่มทำธุรกิจทางด้านวิศวกรรมพลังงานในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซัส เอ็นเนอร์ยี คอนซัลแท้นท์ ในปี พ.ศ. 2544 โดยทีมมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้ขยายกิจการเพื่อรับงานทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล ความร้อน ความเย็น และสิ่งแวดล้อม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบนิติบุคคลมาเป็น บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2546 โดยบริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

การวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยจากห้องปฏิบัติการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์โดยเน้นหนักทางด้านพลังงาน อาทิ เช่น เครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มความร้อน สำหรับการทำน้ำร้อน และอบแห้งเครื่องผลิตไอน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับสปา และห้องอบสมุนไพร เครื่องผลิตไบโอดีเซล เครื่องกลั่น น้ำมันหอมระเหย สุรา และเอทานอล เป็นต้น

บริการ รับงาน ที่ปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษา งานทางด้านวิศวกรรม ในสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก ภาครัฐ และเอกชนหลากหลายกลุ่มธุรกิจในการดำเนินการเป็นตัวแทนในการประสานงาน ขอรับเงินสนับสนุน และดำเนินโครงการให้สัมฤทธิ์ผลโดยมีตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทฯ อยู่ในแต่ละภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และบริการหลังการขาย

ต่อมาได้มีการดำเนินการในนาม ทีซัส กรุ๊ป(TSUS GROUP) เพื่อขยายกิจการในส่วนงานต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

TEE คือกลุ่มทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตจำหน่าย ติดตั้ง บริการให้คำปรึกษา รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านพลังงาน อาทิเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มความร้อน หม้อต้มไฟฟ้า ระบบผลิตไอน้ำสำหรับห้องสปา ห้องอบสมุนไพร ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในบ้านพักอาศัยธุรกิจบริการ โรงแรม โรงพยาบาล และภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท

เราสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเหล่านี้ เข้าสู่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา นวัตกรรมทางด้านพลังงาน

โครงสร้างบริษัท

  • "ทีซัสกรุ๊ป" ประกอบด้วย
  • TSUS Excellent Engineering Co., Ltd.
  • TSUS Sale and Service Co., Ltd.
  • TSUS Innovation Intelligent Co., Ltd.
  • TSUS Civil Construction Co., Ltd.

Technology Systems Utilities Services